Meijendel

Ten zuidwesten van Katwijk aan Zee bevindt zich het uitgestrekte duingebied Meijendel. Dit duingebied heeft een grootte van 2.000 hectare en heeft haar naam te danken aan het feit het er veel meidoorns in het gebied groeiden. Het beheer van Meijendel is in handen van Dunea en Staatsbosbeheer (SBB). Dunea is een waterwinningbedrijf en dat naast Duingebied Meijendel ook Duingebied Solleveld en Duingebied Berkheide gebruikt om drinkwater te winnen. SBB is de grootste bos- en natuurbeheerder van Nederland. De waterwingebieden van Dunea vallen onder de paraplu van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Het NPHD beslaat het volledige Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom, heeft een lengte van drieënveertig kilometer en breedte van achtenhalve kilometer.
Drie zones
Op de keper beschouwd bestaat Meijendel uit drie zones: buitenduin, middenduin en binnenduin. Aan de zeezijde ligt de buitenduin die gekenschetst wordt door vochtige duinvalleien. In deze natte duinvalleien schieten vuurdoorns en meidoorns wortel die op hun buurt veldleeuweriken, tapuiten en roodborsttapuiten aantrekken. Infiltratieplassen vind je in de middenduin. Het in de bodem wegzakkende water wordt hier door verschillende zandlagen gefilterd. Moerassen, rietlanden en bossages karakteriseren hier het landschap. Het zal niemand verbazen dat het middenduin het domein is van watervogels zoals krooneenden, dodaars en geoorde futen. In het binnenduin vind je struwelen, graslanden en bossen. Deze vormen de ideale leefgebieden voor vinken, haviken en tjiftjaffen.
Dit duingebied is niet alleen een prima leefomgeving voor vogels, ook zoogdieren gedijen er prima. Met een beetje geluk spot je er egels, konijnen, vossen en reeën. Ook zeldzame insecten als de keizersmantel fladderen in Meijendel rond. De keizersmantel is een vlindersoort die lange tijd uitgestorven was in Nederland, maar nu weer op een paar plekken wordt waargenomen waaronder in Meijendel.
Nachtegaal, Meijendaal, natuur, vogel
Vogelwerkgroep Meijendel
In Meijendel leven dus heel veel vogels. Dit natuurgebied staat zelfs in de top 10 van de meest vogelrijke natuurgebieden van Nederland. Bovendien is het een hotspot voor nachtegalen. Nergens in Nederland komen zoveel nachtegalen voor als in Meijendel. Grote kans dat je die tegenkomt tijdens het vogelspotten . Nachtegalen zijn onopvallende vogels die vooral bekend staan om hun uitbundige zang. In Meijendel is bovendien de oudste vogelwerkgroep van Nederland actief: Vogelwerkgroep Meijendel.
Bunkers
De Tweede Wereldoorlog heeft veel sporen achtergelaten in Meijendel. Langs de gehele kust van West-Europa trokken de nazi’s de zogenaamde Atlantikwall op; een verdedigingslinie van tankversperringen, antitankgeschut, luchtafweergeschut, mijnenvelden, kanonnen en bunkers. In Meijendel bevinden zich nog veel van bovengenoemde Atlantikwall-bunkers. Naast het feit dat de bunkers een grote historische waarde hebben, bieden ze ook onderdak aan meervleermuizen (Myotis dasycneme). Deze vleermuissoort gebruikt de Duitse bunkers om te overwinteren.  

Waalsdorpervlakte
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitse bezetters de Waalsdorpervlakte als fusilladeplaats. In totaal zijn er op de vlakte tussen de tweehonderdvijftig en tweehonderdtachtig mensen gefusilleerd. Ernst Cahn was de eerste verzetsstrijder die in Nederland geëxecuteerd werd door de nazi’s. De executie van Cahn voltrok zich op 3 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte. Op de Waalsdorpervlakte staan verschillende monumenten en een klokkenstoel met één grote luidstoel die aan deze zwarte periode doen herinneren. De luidstoel speelt een prominente rol bij de jaarlijkse Dodenherdenking.
wandelen, Najaarswandeling, excursion, forest, natuur, meijendel
Wandelen
In Meijendel zijn drie verschillende wandelroutes uitgezet die het gehele gebied doorklieven. Hierdoor kun je fantastische wandelingen maken en het duingebied verkennen.